Rejestracje dla firm

Zamówienia złożone w naszym serwisie internetowym realizujemy w dni robocze, po otrzymaniu płatności. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowa o świadczenie Usługi rejestracji Konta Firmowego zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres abonamentowy wskazany w specyfikacji zamówienia i zamieszczony na stronie internetowej Serwisu.

Usługodawca umożliwia jednorazowe i ograniczone czasowo utworzenie nowego, bezpłatnego Konta Firmowego. W celu rozpoczęcia korzystania z okresu testowego, należy wybrać opcję jego zamówienia na etapie rejestracji Konta Firmowego. Do zamówienia stosuje się standardowe warunki rejestracji Konta Firmowego.

Przedmiot korzystania z okresu testowego stanowi bezpłatne i ograniczone czasowo udostępnienie płatnych funkcjonalności Serwisu, z możliwością dowolnego ograniczenia tych funkcjonalności w okresie testowym przez Usługodawcę.

Po upływie okresu testowego, Konto Firmowe zostaje deaktywowane, a wszelkie wprowadzone przez Użytkownika treści i dane zostają usunięte.

Nadanie przesyłki przez firmę

Zamówienie Usługi przewozu następuje za pośrednictwem formularza, udostępnionego w obszarze Konta Firmowego. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Złożenie oferty Usługodawcy następuje w chwili użycia przycisku „Zamów kuriera”, po uprzednim wprowadzeniu istotnych informacji na temat warunków świadczenia Usługi, w obszarze formularza stanowiącego elektroniczny List przewozowy.

Wartość opłat z tytułu realizacji Usług jest ustalana na podstawie cen opublikowanych na stronie internetowej Serwisu.

Świadczenie usług przewozu

Usługi przewozu są świadczone wyłącznie na terenie powiatu mrągowskiego.

Przesyłka powinna spełniać następujące kryteria:

 1. zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu świadczenia usług,
 2. nie może zawierać rzeczy wymienionych w liście rzeczy zabronionych, co do których Usługodawca nie świadczy Usług przewozu,
 3. stanu umożliwiającego prawidłowy przewóz oraz wydanie bez uszkodzenia lub ubytku.

Doręczenie Przesyłki następuje w miejscu jej doręczenia, zamieszczonym w Liście przewozowym.

Usługi Przewozu są realizowane przez Usługodawcę w dniach roboczych oraz w soboty niebędące świętami, po zawarciu Umowy oraz najwcześniej od chwili zaksięgowania wpłaty z tytułu Usługi.

W przypadku wyboru trybu realizacji Usługi przez odbiór Przesyłki od osoby wskazanej przez Nadawcę lub od Nadawcy, w zakres świadczenia wchodzi odbiór Przesyłki przez Usługodawcę, w terminie, godzinie i miejscu wskazanym w Liście przewozowym.

Rzeczy zabronione do przewozu

Usługodawca nie świadczy Usług w odniesieniu do rzeczy:

 1. których posiadanie lub przewóz jest zabroniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. niespełniających wymogów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
 3. podlegających ograniczeniom w przewozie lub spełnienia szczególnych procedur i warunków przewozu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
 4. mogących stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt oraz dla środków transportu, w szczególności broni lub amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych lub żrących,
 5. wymagających szczególnych warunków przewozu, w szczególności zwierząt, zwłok, szczątków ludzkich lub zwierzęcych, towarów chemicznych, towarów aktywnych biologicznie lub promieniotwórczych, leków które wymagają szczególnych warunków przewozu,
 6. o wartości przekraczającej kwotę 5.000 zł,
 7. o szczególnej wartości, w szczególności stanowiących rzeczy unikalne, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, wyroby jubilerskie, materiały szlachetne, środki pieniężne, dokumenty unikalne, dokumenty przetargowe, instrumenty finansowe a w szczególności weksle, czeki, akcje, karty płatnicze, inne papiery wartościowe,
 8. stanowiących wyroby tytoniowe, alkoholowe lub inne wyroby akcyzowe,
 9. stanowiących artykuły żywnościowe, leki lub środki lecznicze, w przypadku gdy ich przewóz wymaga stosowania szczególnych urządzeń lub środków transportowych,
 10. stanowiących szybko psujące się artykuły, w szczególności artykuły spożywcze. Szczegółowe warunki świadczenia usług znajdują się w Regulaminie.