§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu mogą być zawarte w języku polskim.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika, w Koncie Firmowym lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 6. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 8. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 9. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2. KORZYSTANIE Z SERWISU - DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące bezpłatne funkcjonalności Serwisu:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego z Usługodawcą,
  2. udostępnienie formularza kontaktowego z Firmą,
  3. kalkulator przesyłek.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego z Usługodawcą, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 3. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego z Firmą, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Firmy. Firma może udzielić odpowiedzi za pośrednictwem Serwisu, drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 4. Aby skorzystać z funkcjonalności kalkulatora przesyłek, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzając żądane parametry usługi przewozu, dla której nastąpi kalkulacja. Uzyskany wynik ma charakter szacunkowy, jest prezentowany w celu informacyjnym i nie stanowi oferty w przedmiocie usługi przewozu.

§3. REJESTRACJA KONTA FIRMOWEGO

 1. Rejestracja Konta Firmowego jest możliwa do dokonania za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Usługa prowadzenia Konta firmowego jest dostępna w dwóch wariantach:
  1. bezpłatny okres testowy,
  2. pakiet płatny.
 3. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Firmowego jest udostępnienie panelu Konta Firmowego, umożliwiającego:
  1. zarządzanie danymi Firmy i zamówieniami,
  2. zarządzanie publicznie widocznym profilem Firmy w Serwisie,
  3. korzystanie z funkcjonalności określonych w ofercie reklamowej Serwisu.
 4. Aby utworzyć Konto Firmowe, należy dokonać dobrowolnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Firmy danych lub informacji.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 8. Korzystanie z Konta Firmowego jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 9. Korzystając z funkcjonalności publikacji profilu Firmy, Użytkownik jest zobowiązany działać w granicach posiadanych uprawnień do jej reprezentacji.
 10. Użytkownik korzystający z funkcjonalności publikacji profilu Firmy, przesyłając elementy graficzne, treść, zdjęcia lub inne elementy będące przedmiotem praw autorskich oświadcza, że posiada prawo do rozporządzania nimi i nie są one przedmiotem własności osób trzecich.
 11. Użytkownik może edytować treści za pomocą funkcjonalności znajdujących się w obszarze Konta Firmowego poprzez wykorzystanie właściwego pola edycji danych.
 12. Umowa o świadczenie Usługi rejestracji Konta Firmowego zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres abonamentowy wskazany w specyfikacji zamówienia i zamieszczony na stronie internetowej Serwisu.
 13. Umowa o odpłatne świadczenie Usługi rejestracji Konta Firmowego może być rozwiązana przed upływem okresu abonamentowego jedynie w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Usługodawca.
 14. Rozwiązanie umowy o odpłatne świadczenie Usługi rejestracji Konta firmowego z przyczyn niedotyczących Usługodawcy nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym świadczenie ze względu na rozwiązanie umowy nie jest dalej wykonywane.
 15. Umowa o świadczenie Usługi rejestracji Konta Firmowego ulega rozwiązaniu w chwili upływu okresu abonamentowego.
 16. Po upływie okresu abonamentowego, profil Firmy wraz z wprowadzonymi do niego danymi i informacjami zostaną usunięte.

§4. KONTO FIRMOWE - BEZPŁATNY OKRES TESTOWY

 1. Usługodawca umożliwia jednorazowe i ograniczone czasowo utworzenie nowego, bezpłatnego Konta Firmowego.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z okresu testowego, należy wybrać opcję jego zamówienia na etapie rejestracji Konta Firmowego. Do zamówienia stosuje się standardowe warunki rejestracji Konta Firmowego.
 3. Przedmiot korzystania z okresu testowego stanowi bezpłatne i ograniczone czasowo udostępnienie płatnych funkcjonalności Serwisu, z wyłączeniem Usług przewozu.
 4. Po upływie okresu testowego, Konto Firmowe zostaje deaktywowane, a wszelkie wprowadzone przez Użytkownika treści i dane zostają usunięte.

§5. KONTO FIRMOWE – ZAMÓWIENIE PAKIETU PŁATNEGO

 1. Po wyborze pakietu płatnego dla Konta Firmowego, Użytkownik wprowadza lub zatwierdza informacje rozliczeniowe.
 2. Warunkiem zamówienia pakietu płatnego dla istniejącego Konta Firmowego jest zalogowanie do Konta Firmowego.
 3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę” i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 5. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. W zakres oświadczenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą złożonego przez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, wchodzą jego postanowienia.
 7. Potwierdzenie akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola potwierdzenia przy oświadczeniu o akceptacji postanowień Regulaminu i zapoznaniu się z jego treścią. Oświadczenie zawiera hiperłącze do Regulaminu.
 8. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w postanowieniach Regulaminu stanowi ofertę zgodnie z art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
 9. Na podstawie art. 661 § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w wiadomości e-mail, przesłanej pod adres e-mail Użytkownika.

§6. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Serwisu w chwili zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów wybranej formy płatności. Koszty transakcji ponosi Użytkownik.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed złożeniem zamówienia, obejmuje cenę za zamówione Usługi wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Firmy reprezentowanej przez Użytkownika.
 5. Usługodawca umożliwia uiszczenie płatności z tytułu świadczonych Usług przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 6. Termin uiszczenia płatności wynosi 7 dni.
 7. Za chwilę uiszczenia płatności uznaje się datę uznania jej wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy.

§7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Niniejsza procedura postępowania reklamacyjnego nie dotyczy realizacji Usług Przewozu, do których to postępowań znajduje zastosowanie odrębny punkt Regulaminu.
 2. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy.
 3. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Konsumenta.
 5. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie:
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 7. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 9. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Firm, jako podmiotów niebędących Konsumentami.

§8. POSTĘPOWANIE POREKLAMACYJNE W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Niniejsza procedura postępowania reklamacyjnego nie dotyczy realizacji Usług Przewozu, do których to postępowań znajduje zastosowanie odrębny punkt Regulaminu.
 2. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 3. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 4. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługodawca nie świadczy Usług płatnych na rzecz Konsumentów, dlatego prawa do odstąpienia od umowy nie stosuje się w stosunku do Firm.
 2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (KAMIL ZAŁĘSKI TANIEJTU, Szklarnia 6, 11-710 Piecki, biuro@kuriertu.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§10. WARUNKI LICENCYJNE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI SERWISU

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników i Firm korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik oraz Firma nie mogą: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

§11. WARUNKI PUBLIKACJI TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
 2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, a wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik oświadcza iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.
 4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik jest zobowiązany do posiadania zgód tych osób lub innej podstawy prawnej do publikacji wizerunku.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
  1. niezgodnych z prawem,
  2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§12. ZAMÓWIENIE USŁUGI PRZEWOZU

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Firm posiadających Konto Firmowe, odpłatne Usługi przewozu krajowego.
 2. Zamówienie Usługi przewozu następuje poprzez złożenie Usługodawcy oferty za pośrednictwem formularza, udostępnionego w obszarze Konta Firmowego.
 3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza, należy wprowadzić w jego obszarze wymagane informacje na temat warunków świadczenia Usługi.
 5. Złożenie oferty Usługodawcy następuje w chwili użycia przycisku „Zamów kuriera”, po uprzednim wprowadzeniu istotnych informacji na temat warunków świadczenia Usługi, w obszarze formularza stanowiącego elektroniczny List przewozowy.
 6. Przed złożeniem oferty, należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz o akceptacji jego postanowień. W zakres oświadczenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą, złożonego przez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, wchodzą jego postanowienia.
 7. Potwierdzenie akceptacji wymienionych dokumentów następuje poprzez zaznaczenie pól potwierdzenia, przy oświadczeniach o akceptacji postanowień tych dokumentów oraz zapoznaniu się z ich treścią. Oświadczenia zawierają hiperłącza do wymienionych dokumentów.
 8. Wartość opłat z tytułu realizacji Usług jest ustalana na podstawie cen opublikowanych na stronie internetowej Serwisu.
 9. Termin i sposób realizacji Usługi jest ustalany na podstawie informacji zamieszczonej w ofercie Firmy.
 10. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w pkt 3 stanowi ofertę zgodnie z art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
 11. Na podstawie art. 661 § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta i List przewozowy wiążą Firmę, jeżeli Usługodawca potwierdzi ich otrzymanie.
 12. Usługodawca może odrzucić ofertę lub skontaktować się z Firmą w celu zaproponowania innych warunków realizacji świadczenia.

§13. ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU

 1. Usługi Przewozu są świadczone przez Usługodawcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, w odniesieniu do Przesyłek stanowiących paczki listowe rejestrowane albo paczki o wadze do 1000 g i wymiarach wynoszących do: 50/35/5 cm w stosunku szerokości/wysokości/głębokości Przesyłki.
 2. Usługi Przewozu są świadczone przez Usługodawcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, w odniesieniu do Przesyłek niespełniających kryteriów wymienionych powyżej.
 3. Przyjęcie przez Usługodawcę Przesyłki w celu świadczenia Usługi jest realizowane na podstawie prawidłowo uzupełnionego Listu Przewozowego.
 4. Usługodawca umożliwia złożenie Listu przewozowego w formie elektronicznej, za pośrednictwem Serwisu.
 5. Przesyłka powinna spełniać następujące kryteria:
  1. zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
  2. nie może zawierać rzeczy wymienionych w liście rzeczy zabronionych, co do których Usługodawca nie świadczy Usług przewozu,
  3. stanu umożliwiającego prawidłowy przewóz oraz wydanie bez uszkodzenia lub ubytku.
 6. Usługodawca jest uprawniony do żądania od Firmy otwarcia Przesyłki, w celu weryfikacji zgodności jej zawartości z oświadczeniem i deklaracją Nadawcy, a także postanowieniami Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usługi w przypadku uzasadnionego podejrzenia:
  1. niezgodności zawartości Przesyłki z postanowieniami Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  2. niezgodności oświadczeń Nadawcy w przedmiocie zawartości Przesyłki, z jej rzeczywistym stanem faktycznym.
 8. Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania zawartości Przesyłek, w szczególności pod kątem zgodności ich zawartości z postanowieniami Regulaminu lub oświadczeniami Nadawcy.
 9. Przyjęcie przez Usługodawcę Przesyłki do Przewozu nie uzasadnia domniemania, iż zawartość Przesyłki była zgodna z postanowieniami Regulaminu.
 10. Usługodawca może odmówić wykonania Usługi, a w razie podjęcia się jej realizacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące być następstwem przedłożenia Listu przewozowego wypełnionego nieprawidłowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym.
 11. Doręczenie Przesyłki następuje w miejscu jej doręczenia, zamieszczonym w Liście przewozowym.
 12. Usługi Przewozu są realizowane przez Usługodawcę w dniach roboczych oraz w soboty niebędące świętami, po zawarciu Umowy oraz najwcześniej od chwili zaksięgowania wpłaty z tytułu Usługi.
 13. W przypadku wyboru trybu realizacji Usługi przez odbiór Przesyłki od osoby wskazanej przez Nadawcę lub od Nadawcy, w zakres świadczenia wchodzi odbiór Przesyłki przez Usługodawcę, w terminie, godzinie i miejscu wskazanym w Liście przewozowym.
 14. Próba odbioru Przesyłki odbywa się jednorazowo, a Usługodawca nie dokonuje jej ponowienia.
 15. W przypadku wyboru trybu realizacji Usługi przez transport własny Przesyłki do Usługodawcy, Nadawca zobowiązuje się do jej dostarczenia na własny koszt oraz ryzyko. Odbiór Przesyłek przez Usługodawcę jest realizowany w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia Usługodawcy.
 16. W celu potwierdzenia doręczenia Przesyłki, Usługodawca może wykorzystywać tradycyjne listy potwierdzeń doręczenia oraz urządzenia elektroniczne, umożliwiające złożenie podpisu pot potwierdzeniem doręczenia Przesyłki.
 17. Tradycyjne potwierdzenie odbioru Przesyłki stanowi dowód jej doręczenia.
 18. Elektroniczne potwierdzenie odbioru Przesyłki lub wydruk elektronicznego potwierdzenia odbioru Przesyłki stanowi dowód jej doręczenia, równoważny potwierdzeniu tradycyjnemu.
 19. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w Liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu Przewozu, uważa się za utraconą.
 20. W przypadku zamówienia Usługi, w zakres której wchodzi Przewóz Przesyłki za pobraniem, Nadawca upoważnia Usługodawcę do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania oraz przekazania jej na rzecz Nadawcy.
 21. Przekaz środków pieniężnych należnych Nadawcy od Usługodawcy, następuje na rachunek bankowy podany przez Nadawcę w Liście przewozowym.
 22. Odmowa odbioru Przesyłki przez Adresata skutkuje jej zwrotem do Nadawcy, na jego koszt.
 23. Przy wykonywaniu Usług, Usługodawca jest uprawniony do podzlecania części lub całości świadczeń na rzecz osób lub podmiotów trzecich, świadczących usługi przewozu rzeczy oraz usługi pocztowe, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

§14. RZECZY ZABRONIONE WZGLĘDEM PRZEWOZU

 1. Usługodawca nie przyjmuje Przesyłek i nie świadczy Usług w odniesieniu do rzeczy:
  1. których posiadanie lub przewóz jest zabroniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. niespełniających wymogów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
  3. podlegających ograniczeniom w przewozie lub spełnienia szczególnych procedur i warunków przewozu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
  4. mogących stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt oraz dla środków transportu, w szczególności broni lub amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych lub żrących,
  5. wymagających szczególnych warunków przewozu, w szczególności zwierząt, zwłok, szczątków ludzkich lub zwierzęcych, towarów chemicznych, towarów aktywnych biologicznie lub promieniotwórczych, leków które wymagają szczególnych warunków przewozu,
  6. o wartości przekraczającej kwotę 5.000 zł,
  7. o szczególnej wartości, w szczególności stanowiących rzeczy unikalne, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, wyroby jubilerskie, materiały szlachetne, środki pieniężne, dokumenty unikalne, dokumenty przetargowe, instrumenty finansowe a w szczególności weksle, czeki, akcje, karty płatnicze, inne papiery wartościowe,
  8. stanowiących wyroby tytoniowe, alkoholowe lub inne wyroby akcyzowe,
  9. stanowiących artykuły żywnościowe, leki lub środki lecznicze, w przypadku gdy ich przewóz wymaga stosowania szczególnych urządzeń lub środków transportowych,
  10. stanowiących szybko psujące się artykuły, w szczególności artykuły spożywcze.
 2. Przepis pkt 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy:
  1. opakowanie Przesyłki nie spełnia funkcji zabezpieczającej, w szczególności przed samoczynnym otwarciem, wydostaniem się zawartości Przesyłki na zewnątrz opakowania, zabrudzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem innych Przesyłek,
  2. opakowanie Przesyłki zawiera napisy lub elementy graficzne, naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, normy moralne lub dobra osobiste Adresata lub osób trzecich.
 3. Nadawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w następstwie nadania Przesyłki spełniającej kryteria o których stanowi pkt 1 lub 2 przez siebie lub osobę wskazaną jako uprawnioną do wydania Przesyłki celem jej nadania.
 4. Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy lub odstąpienia od niej, w przypadku gdy zawartość Przesyłki spełnia kryteria o których stanowi pkt 1 lub 2.
 5. W przypadku nadania przez Nadawcę rzeczy spełniających kryteria wymienione w pkt 1 lub 2, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu ich Przewozu jest wyłączona.

§15. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Z TYTUŁU USŁUG PRZEWOZU

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Reklamacje można składać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, a w szczególności: niewykonania lub opóźnienia w terminie realizacji Usługi, uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki.
 4. W stosunku do reklamacji Przesyłek podlegających przepisom ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, stosuje się te przepisy, przepisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej oraz postanowienia Regulaminu, o ile nie pozostają one w kolizji z wymienionymi przepisami.
 5. W stosunku do reklamacji Przesyłek podlegających przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, stosuje się te przepisy, przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego oraz postanowienia Regulaminu, o ile nie pozostają one w kolizji z wymienionymi przepisami.
 6. Reklamacja Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Nadawcy albo Adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby Nadawcy albo Adresata,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. datę i miejsce nadania przesyłki pocztowej albo przekazu pocztowego,
  4. numer Listu przewozowego potwierdzającego nadanie lub numer przesyłki pocztowej – w przypadku przesyłki rejestrowanej albo przekazu pocztowego,
  5. uzasadnienie reklamacji,
  6. kwotę odszkodowania – w przypadku, gdy usługobiorca składający reklamację żąda odszkodowania,
  7. podpis osoby składającego reklamację – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej,
  8. datę sporządzenia reklamacji,
  9. wykaz załączonych dokumentów,
  10. List przewozowy – w przypadku reklamacji wnoszonej przez Nadawcę Przesyłki,
  11. oświadczenie Nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku reklamacji wnoszonej przez Adresata,
  12. kopię protokołu sporządzonego przez operatora pocztowego bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub stwierdzonych ubytkach jej zawartości – w przypadku przyjęcia tej przesyłki przez Adresata – albo oświadczenie o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki rejestrowanej złożone przez przyjmującego tę przesyłkę bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki,
  13. opakowanie uszkodzonej Przesyłki,
  14. oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki pocztowej, z zachowaniem terminu, o którym stanowi art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, wraz ze wskazaniem okoliczności bądź dowodów potwierdzających zaistnienie okoliczności warunkujących dochodzenie odszkodowania, o których mowa w art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
  15. przytoczenie okoliczności potwierdzających nadanie lub doręczenie przesyłki pocztowej albo przekazu pocztowego oraz wskazanie dowodów potwierdzających ten fakt,
  16. dokumenty potwierdzające nienależyte wykonanie usługi doręczenia przesyłek pocztowych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
 7. Przepisy pkt 6 ppkt 10 – 16 znajdują zastosowanie do reklamacji wnoszonej w formie innej, niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Reklamacja Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe powinna zawierać:
  1. datę sporządzenia reklamacji,
  2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) Usługodawcy,
  3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
  4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego Listu przewozowego),
  6. wykaz załączonych dokumentów,
  7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji,
  8. oryginał Listu przewozowego,
  9. potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.
 9. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe:
  1. wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu Przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia Przesyłki zgłosił Usługodawcy roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki powstały w czasie między przyjęciem Przesyłki przez Usługodawcę w celu wykonania Usługi a jej doręczeniem Adresatowi – w zakresie roszczeń z tytułu uszkodzeń i ubytków Przesyłki,
  2. można zgłosić po upływie 14 dni i nie później niż w terminie 12 miesięcy, liczonych od dnia nadania Przesyłki – w zakresie pozostałych roszczeń,
  3. przysługuje Adresatowi w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka zostanie doręczona Adresatowi.
 10. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe:
  1. wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że: szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem Przesyłki przez uprawnionego, zaniechano takiego stwierdzenia z winy Usługodawcy, ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika lub szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu Przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem Przesyłki do przewozu a jej wydaniem,
  2. w zakresie żądania zwrotu należności lub jej części przysługuje temu usługobiorcy, który dokonał zapłaty,
  3. w zakresie innych roszczeń przysługuje temu usługobiorcy, któremu przysługuje prawo rozporządzania Przesyłką.
 11. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 12. W stosunku do reklamacji Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe w przypadku, gdy wniesiona reklamacja nie spełnia warunków wymienionych w Regulaminie a wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Terminu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.
 13. W stosunku do reklamacji Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe w przypadku, gdy wniesiona reklamacja nie spełnia warunków wymienionych w Regulaminie a wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca wzywa do usunięcia braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. W takim przypadku, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Usługodawcę uzupełnionej reklamacji.
 14. Usługobiorca posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunku do Konsumentów:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  2. wszczęcie postępowania przed polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 15. Tryb postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ustanowiony jest odpowiednio w 5 rozdziale ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z uwzględnieniem przepisów szczególnych oraz w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 16. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dołącza się uzasadnienie żądania strony oraz kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

§16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU USŁUG PRZEWOZU

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, w stosunku do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe zostaje wyłączona w przypadku, gdy utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Adresata, niewywołanych winą Usługodawcy, z właściwości Przesyłki albo wskutek siły wyższej, a także jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:
  1. nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez Nadawcę tych warunków,
  2. braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
  3. szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
  4. ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Nadawcę lub Adresata,
  5. przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
 2. W stosunku do Usług o których stanowi pkt powyższy:
  1. Usługodawca nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której masy i liczby sztuk nie sprawdził przy nadaniu, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia, a w razie przewozu w zamkniętym środku transportowym – również z nienaruszonymi plombami Nadawcy, chyba że osoba uprawniona udowodni, że szkoda powstała w czasie od przyjęcia Przesyłki do przewozu aż do jej wydania,
  2. jeżeli Przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia w pojemniku transportowym, nienaruszonym, zamkniętym przez Nadawcę i z nienaruszonymi, założonymi przez niego plombami, domniemywa się, że szkoda nie nastąpiła w czasie przewozu,
  3. wartość odszkodowania za utratę lub ubytek Przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności: wartości Usługi bądź wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie nadania, a w razie niemożliwości ustalenia wysokości odszkodowania w ten sposób, na podstawie wyceny rzeczoznawcy, przy czym w razie uszkodzenia Przesyłki, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości,
  4. niezależnie od odszkodowań wymienionych w ppkt 3, Usługodawca jest obowiązany zwrócić przewoźne i inne koszty związane z przewozem Przesyłki: w razie utraty – w pełnej wysokości, w razie ubytku – w odpowiedniej części, w razie uszkodzenie – w wysokości odpowiadającej procentowi obniżenia wartości Przesyłki wskutek uszkodzenia,
  5. Usługodawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego, w przypadku gdy wskutek zwłoki w Usłudze powstała szkoda inna niż w Przesyłce.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, w stosunku do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, zostaje wyłączona w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek: siły wyższej, z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Adresata, niewywołanych winą Usługodawcy, z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Adresata przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo Regulaminu, z powodu właściwości Przesyłki.
 4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, przysługuje odszkodowanie:
  1. za utratę przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez Usługodawcę wyznaczonego za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej,
  2. za utratę paczki pocztowej – w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie,
  3. za utratę Przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość Przesyłki,
  4. za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez Nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w ppkt 1 lub 2,
  5. za ubytek zawartości Przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy,
  6. za uszkodzenie zawartości Przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono.
  7. nigdy nie wyższe niż zadeklarowana wartość Przesyłki.
 5. W przypadku niewykonania Usługi o której stanowi punkt powyższy, Usługodawca zwraca w całości pobraną opłatę za Usługę niezależnie od należnego odszkodowania.
 6. Przewidziane w Regulaminie ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Firm jako podmiotów niebędących Konsumentami z tytułu utraty dochodów lub korzyści, podlega wyłączeniu.
 8. Niezależnie od postanowień Regulaminu, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług nie jest rozszerzona w stosunku do przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

§17. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES

 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§18. WARUNKI OBOWIĄZYWANIA I ZMIAN REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia.

§19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§20. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

Firma to posiadająca Konto Firmowe, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej i zawierająca umowę w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Firmowe to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Firmy i funkcjonalnościami udostępnionymi za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Przewóz to usługa przewozu lub usługa pocztowa, polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, świadczona w ramach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Usługodawcę na zlecenie Firmy.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: KurierTu.pl.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to Kamil Załęski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAMIL ZAŁĘSKI TANIEJTU, z siedzibą pod adresem: Szklarnia 6, 11-710 Piecki, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7421620407 oraz REGON 280096276. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 531 744 905 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@kuriertu.pl.

Użytkownik to korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.

ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: KAMIL ZAŁĘSKI TANIEJTU, Szklarnia 6, 11-710 Piecki | biuro@kuriertu.pl Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*): Data zawarcia umowy(*): Imię i nazwisko konsumenta(-ów): Adres konsumenta(-ów): Podpis konsumenta(-ów): (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data: (*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji) Adresat: KAMIL ZAŁĘSKI TANIEJTU, Szklarnia 6, 11-710 Piecki Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika: Adres Użytkownika: Nr telefonu Użytkownika: Adres e-mail Użytkownika: Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję: adres pocztowy: adres e-mail: Reklamacja dotyczy: Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: Opis problemu: Żądanie reklamacji: Podpis składającego: